+421 905 258 460 info@auler.sk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti OLITO s.r.o

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú zmluvnými podmienkami a aplikujú sa na všetky obchodné vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou: OLITO s.r.o (ďalej ako „Predávajúci“) ako predávajúcim a fyzickou a/alebo právnickou osobou ako kupujúcim.
 2. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, použijú sa na úpravu vzťahov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 3. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ a/alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Článok 2

Objednávka

 1. Objednávka sa realizuje najmä vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na internetovej stránke www.auler.sk . Po spracovaní objednávky je Kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail uvedený v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu Predávajúceho o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
 2. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku Kupujúceho, ak nie je možné objednaný tovar dodať z akéhokoľvek dôvodu, najmä že tovar nie je na sklade alebo ak tovar nie je možné z iných dôvodov dodať Kupujúcemu.

Článok 3

Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci doručuje tovar kupujúcemu na adresu dodania uvedenú v objednávke, a to prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobným odberom kupujúceho. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku, ak miesto doručenia sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci doručuje objednaný tovar podľa dostupnosti produktov a svojich prevádzkových možností.
 3. Dodacia lehota každého produktu je vyznačená na stránke predávajúceho. V prípade, že Predávajúci termín dodania z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť dodržať, informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu a uvedie predpokladaný termín dodania. Ak Predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej dodacej lehote, ktorú Kupujúcemu oznámil, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty jednotlivého tovaru v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne.
 4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.
 5. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený aj vtedy, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.
 6. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je tovar bez vád. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne zadanou adresou Kupujúceho.
 7. Cena za objednaný tovar je záväzná a je uvedená vrátane DPH podľa príslušných predpisov. Cena poštovného a balného je uvedená na internetovej stránke predávajúceho. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
 8. Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar môže Predávajúci uskutočniť spôsobom, ktorý za týmto účelom sprístupní Predávajúci, najmä :
  – Hotovosťou – pri dobierke kuriérom alebo pri osobnom prevzatí tovaru.
  – Platobnou kartou – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
 9. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov kuriérskej služby.

Článok 4

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním predávajúcim. Ak už bola zaplatená cena za tovar, Predávajúci ju vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní na účet, z ktorého bola uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ( t.j. stornovať objednávku), ak nebude možné dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti (vypredanie zásob alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci ), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude možné dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo Predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote tovaru. O stornovaní objednávky Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informuje a vráti peniaze do 14 dní od oznámenia o odstúpení, a to prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

Článok 5

Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Na odstúpenie od zmluvy použije kupujúci formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu www.auler.sk
 2. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií. Právo na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť aj pred prevzatím tovaru.
 3. Právo na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomným oznámením v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu: info@auler.sk . Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa Zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu Zmluvy, t.j. k samostatnej položke tovaru, v takom prípade sa Zmluva ruší v tejto časti. Kupujúci je povinný zaslať tovar Predávajúcemu späť spolu s kópiou daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie tovaru vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá povinnosť spotrebiteľa zaplatiť Predávajúcemu za plnenia poskytnuté spotrebiteľovi do momentu odstúpenia od Zmluvy.
 4. Adresa na doručenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom OLITO s.r.o. , Hviezdoslavov 625 , 93041 Hviezdoslavov .
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 4. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Kupujúceho vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru Predávajúcemu.
 2. V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.

Článok 6

Zodpovednosť za vady, záručná doba a reklamácie tovaru u Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.auler.sk je pre spotrebiteľov štandardne 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar určené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Dokladom o predaji  je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 3. Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.
 4. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci  má právo uplatniť u Predávajúceho reklamáciu, a to tak, že doručí  tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu  Predávajúceho  OLITO s.r.o. Hviezdoslavov 625, 93041 Hviezdoslavov . Reklamačný formulár je  zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť popis vady. Pri vybraných výrobkoch môže Kupujúci uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako „Záručný servis“), ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Reklamačné konanie začína, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. Doručenie vyplneného reklamačného formulára Predávajúcemu  a súčasne
  2. Doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu
 5. Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť Predávajúcemu, pokiaľ Predávajúci nepoveril vybavovaním reklamácie Záručný  servis, v takom prípade môže Kupujúci doručiť tovar a reklamačný formulár priamo Záručnému servisu.
 6. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 7.  Predávajúci alebo Záručná servis vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie  vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorej  uvedie označenie vady tovaru a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo Záručný servis povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo Záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr.  Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má  Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo listom.
 9. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou  alebo Záručným servisom, ktorý je osobou určenou výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, náklady na odborné posúdenie tovaru a iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru znáša Predávajúci.
 10. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť.
 11. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady , na ktoré bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 14. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
  1. uplynula záručná doba tovaru;
  2. Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania; mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim);
  3. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;
  4. vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním tovaru;
  5. boli porušené ochranné plomby na tovare;
  6. vady tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  7. vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
  8. vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru Kupujúcim v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
  9. vada tovaru alebo jeho poškodenie nastali po prevzatí tovaru Kupujúcim v dôsledku neodvrátiteľnej a/alebo nepredvídateľnými udalosťami a/alebo poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
  10. vada tovaru bola spôsobená neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
  11. vada tovaru bola spôsobená zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 15. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené bežným používaním.
 16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 18. Pre účely reklamácie sa za  opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 19. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci  zamietol alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým Predávajúci  vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre služby  internetového obchodu www.auler.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si objednal ponúkaný tovar a/alebo službu v elektronickom  obchode Predávajúceho, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.
 20. Kupujúci – podnikatelia – fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, berú na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady tovaru sa riadia Obchodným zákonníkom a sú odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti podľa týchto VOP a Zmluvy na tretie osoby, Kupujúci nie je oprávnený tieto práva previesť.
 2. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VOP zo strany Predávajúceho neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa týchto práv a takéto právo alebo nárok je Predávajúci oprávnený si kedykoľvek uplatniť.
 3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Predávajúcemu proti pohľadávkam Predávajúceho voči Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (splatné aj nesplatné) voči Kupujúcemu (inému ako spotrebiteľovi) proti akýmkoľvek pohľadávkam Kupujúceho (iného ako spotrebiteľovi) voči Predávajúcemu.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škody a ani prípadné nedodržanie záväzkov podľa Zmluvy a týchto VOP v prípade, ak ku škode alebo nedodržaniu záväzku došlo bez jeho pričinenia v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredpokladateľnej udalosti (vyššia moc). Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19.
 5. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatným už v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
 6. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú Kupujúcemu jej odoslaním do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto VOP, pričom zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.auler.sk alebo od dátumu v nich uvedenom.
 8. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sú založené uzatvorením Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že pre rozhodovanie ich spory budú rozhodované Všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov.